Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 80

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν, ἐπὶ Σοσανὶμ-ἐδούθ. Ψαλμὸς τοῦ Ἀσάφ.] Ἀκροάσθητι, ὁ ποιμαίνων τὸν Ἰσραήλ, σὺ ὁ ὁδηγῶν ὡς ποίμνιον τὸν Ἰωσήφ· ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβείμ, ἐμφανίσθητι.
2Ἔμπροσθεν τοῦ Ἐφραΐμ καὶ τοῦ Βενιαμὶν καὶ τοῦ Μανασσῆ διέγειρον τὴν δύναμίν σου καὶ ἐλθὲ εἰς σωτηρίαν ἡμῶν.
3Ἐπίστρεψον ἡμᾶς, Θεέ, καὶ ἐπίλαμψον τὸ πρόσωπόν σου, καὶ θέλομεν λυτρωθῆ.
4Κύριε Θεὲ τῶν δυνάμεων, ἕως πότε θέλεις ὀργίζεσθαι κατὰ τῆς προσευχῆς τοῦ λαοῦ σου;
5Τρέφεις αὐτοὺς μὲ ἄρτον δακρύων καὶ ποτίζεις αὐτοὺς ἀφθόνως μὲ δάκρυα.
6Ἔκαμες ἡμᾶς ἔριδα εἰς τοὺς γείτονας ἡμῶν· καὶ οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν γελῶσι μεταξὺ ἀλλήλων.
7Ἐπίστρεψον ἡμᾶς, Θεὲ τῶν δυνάμεων, καὶ ἐπίλαμψον τὸ πρόσωπον σου, καὶ θέλομεν λυτρωθῆ.
8Ἄμπελον ἐξ Αἰγύπτου μετεκόμισας· ἐξεδίωξας ἔθνη καὶ ἐφύτευσας αὐτήν.
9Ἡτοίμασας τόπον ἔμπροσθεν αὐτῆς καὶ βαθέως ἐρρίζωσας αὐτήν· καὶ ἐγέμισε τὴν γῆν.
10Ἐσκεπάσθησαν τὰ ὄρη ὑπὸ τῆς σκιᾶς αὐτῆς, καὶ αἱ ἀναδενδράδες αὐτῆς ἦσαν ὡς αἱ ὑψηλαὶ κέδροι.
11Ἐξέτεινε τὰ κλήματα αὑτῆς ἕως θαλάσσης καὶ τοὺς βλαστοὺς αὑτῆς ἕως τοῦ ποταμοῦ.
12Διὰ τί ἐκρήμνισας τοὺς φραγμοὺς αὐτῆς, καὶ τρυγῶσιν αὐτήν πάντες οἱ διαβαίνοντες τὴν ὁδόν;
13Ἐρημόνει αὐτήν ὁ ἀγριόχοιρος ἐκ τοῦ δάσους, καὶ τὸ θηρίον τοῦ ἀγροῦ νέμεται αὐτήν.
14Ἐπίστρεψον, δεόμεθα, Θεὲ τῶν δυνάμεων· ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἰδέ, καὶ ἐπίσκεψαι τὴν ἄμπελον ταύτην,
15καὶ τὸ φυτόν, τὸ ὁποῖον ἐφύτευσεν ἡ δεξιὰ σου καὶ τὸν βλαστόν, τὸν ὁποῖον ἐκραταίωσας εἰς σεαυτόν.
16Ἐκαύθη ἐν πυρί· ἐκόπη· ἐχάθησαν ἀπὸ ἐπιτιμήσεως τοῦ προσώπου σου.
17Ἄς ἦναι ἡ χεὶρ σου ἐπὶ τὸν ἄνδρα τῆς δεξιᾶς σου· ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τὸν ὁποῖον ἔκαμες δυνατὸν εἰς σεαυτόν.
18Καὶ ἡμεῖς δὲν θέλομεν ἐκκλίνει ἀπὸ σοῦ· ζωοποίησον ἡμᾶς, καὶ τὸ ὄνομά σου θέλομεν ἐπικαλεῖσθαι.
19Ἐπίστρεψον ἡμᾶς, Κύριε Θεὲ τῶν δυνάμεων· ἐπίλαμψον τὸ πρόσωπόν σου, καὶ θέλομεν λυτρωθῆ.Σχετικά με το Copyright: