Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 81

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν, ἐπὶ Γιττίθ. Ψαλμὸς τοῦ Ἀσάφ.] Ψάλατε ἐν εὐφροσύνῃ εἰς τὸν Θεόν, τὴν δύναμιν ἡμῶν· ἀλαλάξατε εἰς τὸν Θεὸν τοῦ Ἰακώβ.
2Ὑψώσατε ψαλμῳδίαν καὶ κρούετε τύμπανον, κιθάραν τερπνήν μετὰ ψαλτηρίου.
3Σαλπίσατε σάλπιγγα ἐν νεομηνίᾳ, ἐν καιρῷ ὡρισμένῳ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς ἡμῶν.
4Διότι πρόσταγμα εἶναι τοῦτο εἰς τὸν Ἰσραήλ, νόμος τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰακώβ.
5Εἰς μαρτύριον διέταξε τοῦτο εἰς τὸν Ἰωσήφ, ὅτε ἐξῆλθε κατὰ τῆς γῆς Αἰγύπτου· ὅπου ἤκουσα γλῶσσαν, τὴν ὁποίαν δὲν ἐγνώριζον·
6ἀπεμάκρυνα ἀπὸ τοῦ φορτίου τὸν ὦμον αὐτοῦ· αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἔπαυσαν ἀπὸ κοφίνου·
7ἐν καιρῷ θλίψεως ἐπεκαλέσθης, καὶ σὲ ἐλύτρωσα· σοὶ ἀπεκρίθην ἀπὸ τοῦ ἀποκρύφου τόπου τῆς βροντῆς· σὲ ἐδοκίμασα ἐν τοῖς ὕδασι τῆς ἀντιλογίας. Διάψαλμα.
8Ἄκουσον, λαὲ μου, καὶ θέλω διαμαρτυρηθῆ κατὰ σοῦ· Ἰσραήλ, ἐὰν μοῦ ἀκούσῃς,
9Ἄς μή ἦναι εἰς σὲ θεὸς ξένος, καὶ μή προσκυνήσῃς θεὸν ἀλλότριον.
10Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σου, ὅστις σὲ ἀνήγαγεν ἐκ γῆς Αἰγύπτου· πλάτυνον τὸ στόμα σου, καὶ θέλω γεμίσει αὐτό.
11Ἀλλ᾿ ὁ λαὸς μου δὲν ἤκουσε τῆς φωνῆς μου, καὶ ὁ Ἰσραήλ δὲν ἐπρόσεξεν εἰς ἐμέ.
12Διὰ τοῦτο παρέδωκα αὐτοὺς εἰς τὰς ἐπιθυμίας τῆς καρδίας αὑτῶν· καὶ περιεπάτησαν ἐν ταῖς βουλαῖς αὑτῶν.
13Εἴθε νὰ μοῦ ἤκουεν ὁ λαὸς μου, καὶ ὁ Ἰσραήλ νὰ περιεπάτει εἰς τὰς ὁδοὺς μου·
14πάραυτα ἤθελον καταβάλει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν, καὶ κατὰ τῶν θλιβόντων αὐτοὺς ἤθελον στρέψει τὴν χεῖρά μου.
15Οἱ μισοῦντες τὸν Κύριον ἤθελον ἀποτύχει ἐναντίον αὐτοῦ, ὁ δὲ καιρὸς ἐκείνων ἤθελε διαμένει πάντοτε·
16καὶ ἤθελε θρέψει αὐτοὺς μὲ τὸ πάχος τοῦ σίτου, καὶ μὲ μέλι ἐκ πέτρας ἤθελον σὲ χορτάσει.Σχετικά με το Copyright: