Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 83

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Ὠιδή Ψαλμοῦ τοῦ Ἀσάφ.] Θεέ, μή σιωπήσῃς· μή σιγήσῃς καὶ μή ἡσυχάσῃς, Θεέ.
2Διότι, ἰδού, οἱ ἐχθροὶ σου θορυβοῦσι, καὶ οἱ μισοῦντές σε ὕψωσαν κεφαλήν.
3Κακήν βουλήν ἔλαβον κατὰ τοῦ λαοῦ σου καὶ συνεβουλεύθησαν κατὰ τῶν ἐκλεκτῶν σου.
4Εἶπον, Ἔλθετε, καὶ ἄς ἐξολοθρεύσωμεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ νὰ ἦναι ἔθνος· καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰσραήλ ἄς μή μνημονεύηται πλέον.
5Διότι ἐκ συμφώνου συνεβουλεύθησαν ὁμοῦ· συνεμάχησαν κατὰ σοῦ·
6αἱ σκηναὶ τοῦ Ἐδὼμ καὶ οἱ Ἰσμαηλῖται· ὁ Μωὰβ καὶ οἱ Ἀγαρηνοί·
7Ὁ Γεβὰλ καὶ ὁ Ἀμμὼν καὶ ὁ Ἀμαλήκ· οἱ Φιλισταῖοι μετὰ τῶν κατοικούντων τὴν Τύρον.
8Καὶ αὐτὸς ὁ Ἀσσοὺρ ἡνώθη μετ᾿ αὐτῶν· ἐβοήθησαν τοὺς υἱοὺς τοῦ Λώτ. Διάψαλμα.
9Κάμε εἰς αὐτοὺς ὡς εἰς τοὺς Μαδιανίτας, ὡς εἰς τὸν Σισάραν, ὡς εἰς τὸν Ἰαβεὶν ἐν τῷ χειμάρρῳ Κεισών·
10οἵτινες ἀπωλέσθησαν ἐν Ἔν-δώρ· ἔγειναν κόπρος διὰ τὴν γῆν.
11Κάμε τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν Ὠρήβ καὶ ὡς τὸν Ζήβ· καὶ ὡς τὸν Ζεβεὲ καὶ ὡς τὸν Σαλμανὰν πάντας τοὺς ἀρχηγοὺς αὐτῶν·
12οἵτινες εἶπον, Ἄς κληρονομήσωμεν εἰς ἑαυτοὺς τὰ κατοικητήρια τοῦ Θεοῦ.
13Θεὲ μου, κάμε αὐτοὺς ὡς τροχόν, ὡς ἄχυρον κατὰ πρόσωπον ἀνέμου.
14Ὡς τὸ πῦρ καίει τὸ δάσος, καὶ ὡς ἡ φλὸξ κατακαίει τὰ ὄρη,
15οὕτω καταδίωξον αὐτοὺς μὲ τὴν ἀνεμοζάλην σου, καὶ μὲ τὸν ἀνεμοστρόβιλον σου κατατρόμαξον αὐτούς.
16Γέμισον τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀπὸ ἀτιμίας, καὶ θέλουσι ζητήσει τὸ ὄνομά σου, Κύριε.
17Ἄς καταισχυνθῶσι καὶ ἄς ταραχθῶσι διαπαντός· καὶ ἄς ἐντραπῶσι καὶ ἄς ἀπολεσθῶσι·
18καὶ ἄς γνωρίσωσιν ὅτι σύ, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα εἶναι Κύριος, εἶσαι ὁ μόνος Ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.Σχετικά με το Copyright: