Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 85

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν. Ψαλμὸς διὰ τοὺς υἱοὺς Κορέ.] Εὐηρεστήθης, Κύριε, εἰς τὴν γῆν σου· ἔφερες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας τὸν Ἰακώβ.
2Συνεχώρησας τὴν ἀνομίαν τοῦ λαοῦ σου· ἐσκέπασας πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Διάψαλμα.
3Κατέπαυσας πᾶσαν τὴν ὀργήν σου· ἀπέστρεψας ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ θυμοῦ σου.
4Ἐπίστρεψον ἡμᾶς, Θεὲ τῆς σωτηρίας ἡμῶν, καὶ κατάπαυσον τὸν καθ᾿ ἡμῶν θυμὸν σου.
5Θέλεις εἶσθαι διαπαντὸς ὠργισμένος εἰς ἡμᾶς; θέλεις ἐπεκτείνει τὴν ὀργήν σου ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν;
6Δὲν θέλεις πάλιν ζωοποιήσει ἡμᾶς, διὰ νὰ εὐφραίνηται ὁ λαὸς σου εἰς σέ;
7Δεῖξον εἰς ἡμᾶς, Κύριε, τὸ ἔλεός σου καὶ δὸς εἰς ἡμᾶς τὴν σωτηρίαν σου.
8Θέλω ἀκούσει τί θέλει λαλήσει Κύριος ὁ Θεός· διότι θέλει λαλήσει εἰρήνην πρὸς τὸν λαὸν αὑτοῦ καὶ πρὸς τοὺς ὁσίους αὑτοῦ· καὶ ἄς μή ἐπιστρέψωσιν εἰς ἀφροσύνην.
9Βεβαίως πλησίον τῶν φοβουμένων αὐτὸν εἶναι ἡ σωτηρία αὐτοῦ, διὰ νὰ κατοικῇ δόξα ἐν τῇ γῇ ἡμῶν.
10Ἔλεος καὶ ἀλήθεια συναπηντήθησαν· δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη ἐφιλήθησαν.
11Ἀλήθεια ἐκ τῆς γῆς θέλει ἀναβλαστήσει· καὶ δικαιοσύνη ἐξ οὐρανοῦ θέλει κύψει.
12Ὁ Κύριος βεβαίως θέλει δώσει τὸ ἀγαθόν· καὶ ἡ γῆ ἡμῶν θέλει δώσει τὸν καρπὸν αὑτῆς.
13Δικαιοσύνη ἔμπροσθεν αὐτοῦ θέλει προπορεύεσθαι, καὶ θέλει βάλει αὐτήν εἰς τὴν ὁδὸν τῶν διαβημάτων αὑτοῦ.Σχετικά με το Copyright: