Μοιραστείτε

 

Ωσηέ 1

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὁ γενόμενος πρὸς Ὠσηὲ τὸν υἱὸν τοῦ Βεηρί, ἐν ταῖς ἡμέραις Ὀζίου, Ἰωάθαμ, Ἄχαζ καὶ Ἐζεκίου, βασιλέων τοῦ Ἰούδα, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἱεροβοάμ, υἱοῦ τοῦ Ἰωάς, βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ.
2Ἀρχή τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ Ὠσηέ. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ὠσηέ, Ὕπαγε, λάβε εἰς σεαυτὸν γυναῖκα πορνείας καὶ τέκνα πορνείας· διότι ἡ γῆ κατεπόρνευσε, ἐκκλίνασα ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ Κυρίου.
3Καὶ ὑπῆγε καὶ ἔλαβε τὴν Γόμερ, θυγατέρα τοῦ Δεβηλαΐμ· καὶ συνέλαβε καὶ ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν υἱόν.
4Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς αὐτόν, Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰεζραέλ· διότι ἔτι ὀλίγον καὶ θέλω ἐκδικήσει τὸ αἷμα τοῦ Ἰεζραέλ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰηού, καὶ θέλω καταπαύσει τὴν βασιλείαν τοῦ οἴκου Ἰσραήλ.
5Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλω συντρίψει τὸ τόξον τοῦ Ἰσραήλ ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ Ἰεζραέλ.
6Καὶ συνέλαβεν ἔτι καὶ ἐγέννησε θυγατέρα. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτῆς Λὸ-ρουχαμμά· διότι δὲν θέλω ἐλεήσει πλέον τὸν οἶκον Ἰσραήλ ἀλλὰ θέλω σηκώσει αὐτοὺς διόλου.
7Τὸν δὲ οἶκον Ἰούδα θέλω ἐλεήσει καὶ θέλω σώσει αὐτοὺς διὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτῶν, καὶ δὲν θέλω σώσει αὐτοὺς διὰ τόξου οὐδὲ διὰ ῥομφαίας οὐδὲ διὰ πολέμου, διὰ ἵππων οὐδὲ διὰ ἱππέων.
8Καὶ ἀφοῦ ἀπεγαλάκτισε τὴν Λὸ-ρουχαμμά, συνέλαβε καὶ ἐγέννησεν υἱόν.
9Καὶ εἶπε Κύριος, Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Λὸ-ἀμμί· διότι σεῖς δὲν εἶσθε λαὸς μου καὶ ἐγὼ δὲν θέλω εἶσθαι ὑμῶν.
10Ὁ ἀριθμὸς ὅμως τῶν υἱῶν Ἰσραήλ θέλει εἶσθαι ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, ἥτις δὲν δύναται νὰ μετρηθῆ οὐδὲ νὰ ἐξαριθμηθῇ καὶ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐλέχθη πρὸς αὐτούς, δὲν εἶσθε λαὸς μου, ἐκεῖ θέλει λεχθῆ πρὸς αὐτοὺς, Υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.
11Τότε θέλουσι συναχθῆ ὁμοῦ οἱ υἱοὶ Ἰούδα καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, καὶ θέλουσι καταστήσει εἰς ἑαυτοὺς ἀρχηγὸν ἕνα, καὶ θέλουσιν ἀναβῆ ἐκ τῆς γῆς· διότι μεγάλη θέλει εἶσθαι ἡ ἡμέρα τοῦ Ἰεζραέλ.Σχετικά με το Copyright: