Μοιραστείτε

 

Ωσηέ 10

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ Ἰσραήλ εἶναι ἄμπελος εὐκληματοῦσα· ἐκαρποφόρησεν ἀφθόνως· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν καρπῶν αὑτοῦ ἐπλήθυνε τὰ θυσιαστήρια· κατὰ τὴν ἀγαθότητα τῆς γῆς αὑτοῦ ἐλάμπρυνε τὰ ἀγάλματα.
2Ἡ καρδία αὐτῶν εἶναι μεμερισμένη· τώρα θέλουσι τιμωρηθῆ· αὐτὸς θέλει κατασκάψει τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν, θέλει φθείρει τὰ ἀγάλματα αὐτῶν.
3Διότι τώρα θέλουσιν εἰπεῖ, Ἡμεῖς δὲν ἔχομεν βασιλέα, διότι δὲν ἐφοβήθημεν τὸν Κύριον· καὶ ὁ βασιλεὺς τί ἤθελε μᾶς κάμει;
4Ἐλάλησαν λόγους, ὁμνύοντες ψευδῶς, ἐνῷ ἔκαμνον συνθήκην· ὅθεν ἡ καταδίκη θέλει ἐκβλαστήσει ὡς τὸ κώνειον ἐν ταῖς αὔλαξι τοῦ ἀγροῦ.
5Οἱ κάτοικοι τῆς Σαμαρείας θέλουσι κατατρομάξει διὰ τὸν μόσχον τῆς Βαὶθ-αὐέν· διότι ὁ λαὸς αὐτοῦ θέλει πενθήσει δι᾿ αὐτὸν καὶ οἱ εἰδωλοθύται αὐτοῦ, οἱ χαίροντες εἰς αὐτόν, διὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ, διότι μετῳκίσθη ἀπ᾿ αὐτοῦ.
6Αὐτὸς ὅτι θέλει φερθῆ εἰς τὴν Ἀσσυρίαν, δῶρον πρὸς τὸν βασιλέα Ἰαρείβ· αἰσχύνη θέλει καταλάβει τὸν Ἐφραΐμ, καὶ ὁ Ἰσραήλ θέλει ἐντραπῆ διὰ τὴν βουλήν αὑτοῦ.
7Ἀφανίζεται ἡ Σαμάρεια καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτῆς ὡς ἀφρὸς ἐπὶ πρόσωπον ὕδατος.
8Καὶ οἱ βωμοὶ τῆς Αὐέν, ἡ ἁμαρτία τοῦ Ἰσραήλ, θέλουσι καταστραφῆ· ἄκανθαι καὶ τρίβολοι θέλουσι βλαστήσει ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν· καὶ θέλουσιν εἰπεῖ πρὸς τὰ ὄρη, Καλύψατέ μας· καὶ πρὸς τοὺς λόφους, Πέσατε ἐφ᾿ ἡμᾶς.
9Ἰσραήλ, ἡμάρτησας ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τῆς Γαβαά· ἐκεῖ ἐστάθησαν· ἡ ἐν Γαβαὰ κατὰ τῶν υἱῶν τῆς ἀνομίας μάχη δὲν ἔφθασεν εἰς αὐτούς.
10Κατὰ τὴν βουλήν μου βεβαίως θέλω παιδεύσει αὐτούς· καὶ οἱ λαοὶ θέλουσι συναχθῆ ἐναντίον αὐτῶν, ὅταν φέρωνται εἰς αἰχμαλωσίαν διὰ τὰς δύο ἀνομίας αὑτῶν.
11Ὁ Ἐφραΐμ εἶναι μὲν δάμαλις δεδιδαγμένη καὶ ἀγαπῶσα νὰ ἀλωνίζῃ· πλήν ἐγὼ θέλω περάσει ζυγὸν ἐπὶ τὸν ὡραῖον αὐτῆς τράχηλον· θέλω ὑποζεύξει τὸν Ἐφραΐμ· ὁ Ἰούδας θέλει ἀροτριᾷ, ὁ Ἰακώβ θέλει βωλοκοπεῖ εἰς ἑαυτόν.
12Σπείρατε δι᾿ ἑαυτοὺς ἐν δικαιοσύνῃ, θερίσατε ἐν ἐλέει· ἀνοίξατε τὴν ἀφειμένην σας γῆν· διότι εἶναι καιρὸς νὰ ἐκζητήσητε τὸν Κύριον, ἑωσοῦ ἔλθῃ καὶ ἐπισταλάξῃ δικαιοσύνην ἐφ᾿ ὑμᾶς.
13Ἠροτριάσατε ἀσέβειαν, ἐθερίσατε ἀνομίαν, ἐφάγετε καρπὸν ψεύδους· διότι ἤλπισας εἰς τὴν ὁδὸν σου, εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἰσχυρῶν σου.
14Διὰ τοῦτο ἀπώλεια θέλει ἐγερθῆ μεταξὺ τῶν λαῶν σου, καὶ πάντα τὰ φρούριά σου θέλουσιν ἐκπορθηθῆ, καθὼς ὁ Σαλμὰν ἐξεπόρθησε τὴν Βαὶθ-ἀρβὲλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς μάχης· ἡ μήτηρ κατεσυντρίβη ἐπὶ τὰ τέκνα.
15Οὕτω θέλει κάμει εἰς ἐσᾶς ἡ Βαιθήλ ἕνεκεν τῆς ἐσχάτης ἀνομίας σας· πρωΐ θέλει ἀφανισθῆ ὁλοτελῶς ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.Σχετικά με το Copyright: