Μοιραστείτε

 

Ωσηέ 2

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Εἴπατε πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς σας, Ἀμμί, καὶ πρὸς τὰς ἀδελφὰς σας, Ῥουχαμμά.
2Κρίθητε μετὰ τῆς μητρὸς σας, κρίθητε· διότι αὕτη δὲν εἶναι γυνή μου καὶ ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀνήρ αὐτῆς· ἄς ἀφαιρέσῃ λοιπὸν τὰς πορνείας αὑτῆς ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὑτῆς καὶ τὰς μοιχείας αὑτῆς ἐκ μέσου τῶν μαστῶν αὑτῆς·
3μήποτε ἐκδύσας γυμνώσω αὐτήν καὶ ἀποκαταστήσω αὐτήν καθὼς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς γεννήσεως αὐτῆς, καὶ θέσω αὐτήν ὡς ἔρημον καὶ καταστήσω αὐτήν ὡς γῆν ἄνυδρον καὶ θανατώσω αὐτήν ἐν δίψῃ.
4Καὶ δὲν θέλω ἐλεήσει τὰ τέκνα αὐτῆς· ἐπειδή εἶναι τέκνα πορνείας.
5Διότι ἡ μήτηρ αὐτῶν ἐπόρνευσεν· ἡ συλλαβοῦσα αὐτὰ ἔπραξεν αἰσχύνην· διότι εἶπε, Θέλω ὑπάγει κατόπιν τῶν ἐραστῶν μου, οἵτινες μοὶ δίδουσι τὸν ἄρτον μου καὶ τὸ ὕδωρ μου, τὸ μαλλίον μου καὶ τὸ λινάριόν μου, τὸ ἔλαιόν μου καὶ τὰ ποτὰ μου.
6Διὰ τοῦτο, ἰδού, ἐγὼ θέλω φράξει τὴν ὁδὸν σου μὲ ἀκάνθας καὶ οἰκοδομήσει φραγμόν, διὰ νὰ μή εὕρῃ τὰς ὁδοὺς αὑτῆς.
7Καὶ θέλει τρέξει κατόπιν τῶν ἐραστῶν αὑτῆς καὶ δὲν θέλει φθάσει αὐτούς, καὶ θέλει ζητήσει αὐτοὺς καὶ δὲν θέλει εὑρεῖ· τότε θέλει εἰπεῖ, Θέλω ὑπάγει καὶ ἐπιστρέψει πρὸς τὸν πρῶτόν μου ἄνδρα· διότι καλήτερον ἦτο τότε εἰς ἐμὲ παρὰ τώρα.
8Καὶ αὐτή δὲν ἐγνώριζεν ὅτι ἐγὼ ἔδωκα εἰς αὐτήν τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον, καὶ ἐπλήθυνα τὸ ἀργύριον εἰς αὐτήν καὶ τὸ χρυσίον, μὲ τὰ ὁποῖα κατεσκεύασαν τὸν Βάαλ.
9Διὰ τοῦτο θέλω ἐπιστρέψει καὶ λάβει τὸν σῖτόν μου ἐν τῷ καιρῷ αὐτοῦ καὶ τὸν οἶνόν μου ἐν τῷ διωρισμένω καιρῷ αὐτοῦ, καὶ θέλω ἀφαιρέσει τὸ μαλλίον μου καὶ τὸ λινάριόν μου, τὰ ὁποῖα εἶχε διὰ νὰ σκεπάζῃ τὴν γύμνωσιν αὑτῆς.
10Καὶ τώρα θέλω ἀποκαλύψει τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτῆς ἔμπροσθεν τῶν ἐραστῶν αὐτῆς, καὶ οὐδεὶς θέλει λυτρώσει αὐτήν ἐκ τῆς χειρὸς μου.
11Καὶ θέλω καταπαύσει πᾶσαν τὴν εὐφροσύνην αὐτῆς, τὰς ἑορτὰς αὐτῆς, τὰς νεομηνίας αὐτῆς καὶ τὰ σάββατα αὐτῆς καὶ πάσας τὰς πανηγύρεις αὐτῆς.
12Καὶ θέλω ἀφανίσει τὰς ἀμπέλους αὐτῆς καὶ τὰς συκὰς αὐτῆς, περὶ τῶν ὁποίων εἶπε, Μισθώματά μου εἶναι ταῦτα, τὰ ὁποῖα μοὶ ἔδωκαν οἱ ἐρασταὶ μου· καὶ θέλω καταστήσει αὐτὰς δάσος, καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ θέλουσι κατατρώγει αὐτάς.
13Καὶ θέλω ἐπισκεφθῆ ἐπ᾿ αὐτήν τὰς ἡμέρας τῶν Βααλείμ, καθ᾿ἅς ἐθυμίαζεν εἰς αὐτοὺς καὶ ἐστολίζετο μὲ τὰ ἐνώτια αὑτῆς καὶ τὰ περιδέραια αὑτῆς καὶ ἐπορεύετο κατόπιν τῶν ἐραστῶν αὑτῆς, ἐμὲ δὲ ἐλησμόνησε, λέγει Κύριος.
14Διὰ τοῦτο, ἰδού, ἐγὼ θέλω ἐφελκύσει αὐτήν καὶ θέλω φέρει αὐτήν εἰς τὴν ἔρημον καὶ θέλω λαλήσει πρὸς τὴν καρδίαν αὐτῆς.
15Καὶ ἐκεῖθεν θέλω δώσει εἰς αὐτήν τοὺς ἀμπελῶνας αὐτῆς καὶ τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀχὼρ διὰ θύραν ἐλπίδος· καὶ θέλει ψάλλει ἐκεῖ ὡς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς νεότητος αὑτῆς καὶ ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀναβάσεως αὑτῆς ἀπὸ γῆς Αἰγύπτου.
16Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος, θέλεις μὲ καλέσει, Ὁ ἀνήρ μου· καὶ δὲν θέλεις μὲ καλέσει πλέον, Ὁ Βάαλ μου·
17διότι θέλω ἀφαιρέσει τὰ ὀνόματα τῶν Βααλεὶμ ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτῆς καὶ δὲν θέλουσιν ἀναφέρεσθαι πλέον τὰ ὀνόματα αὐτῶν.
18Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλω κάμει διαθήκην ὑπὲρ αὐτῶν πρὸς τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πρὸς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς· τόξον δὲ καὶ ῥομφαίαν καὶ πόλεμον θέλω συντρίψει ἐκ τῆς γῆς καὶ θέλω κατοικίσει αὐτοὺς ἐν ἀσφαλείᾳ.
19Καὶ θέλω σὲ μνηστευθῆ εἰς ἐμαυτὸν εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ θέλω σὲ μνηστευθῆ εἰς ἐμαυτὸν ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίσει καὶ ἐν ἐλέει καὶ ἐν οἰκτιρμοῖς·
20καὶ θέλω σὲ μνηστευθῆ εἰς ἐμαυτὸν ἐν πίστει· καὶ θέλεις γνωρίσει τὸν Κύριον.
21Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θέλω ἀποκριθῆ, λέγει Κύριος, θέλω ἀποκριθῆ πρὸς τοὺς οὐρανούς, καὶ αὐτοὶ θέλουσιν ἀποκριθῆ πρὸς τὴν γῆν·
22καὶ ἡ γῆ θέλει ἀποκριθῆ πρὸς τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον· καὶ ταῦτα θέλουσιν ἀποκριθῆ πρὸς τὸν Ἰεζραέλ.
23Καὶ θέλω σπείρει αὐτήν δι᾿ ἐμαυτὸν ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ θέλω ἐλεήσει τὴν οὐκ ἠλεημένην· καὶ θέλω εἰπεῖ πρὸς τὸν οὐ λαὸν μου, Λαὸς μου εἶσαι· καὶ αὐτοὶ θέλουσιν εἰπεῖ, Θεὸς μου εἶσαι.Σχετικά με το Copyright: