Μοιραστείτε

 

Ωσηέ 3

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Ὕπαγε ἔτι, ἀγάπησον γυναῖκα, ἥτις καίτοι ἀγαπωμένη ὑπὸ τοῦ φίλου αὑτῆς εἶναι μοιχαλίς, κατὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, οἵτινες ὅμως ἐπιβλέπουσιν εἰς θεοὺς ἀλλοτρίους καὶ ἀγαπῶσι φιάλας οἴνου.
2Καὶ ἐμίσθωσα αὐτήν εἰς ἐμαυτὸν διὰ δεκαπέντε ἀργύρια καὶ ἐν χομὸρ κριθῆς καὶ ἥμισυ χομὸρ κριθῆς.
3Καὶ εἶπα πρὸς αὐτήν, Θέλεις καθήσει δι᾿ ἐμὲ πολλὰς ἡμέρας· δὲν θέλεις πορνεύσει καὶ δὲν θέλεις εἶσθαι δι᾿ ἄλλον· καὶ ἐγὼ ὁμοίως θέλω εἶσθαι διὰ σέ.
4Διότι οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ θέλουσι καθήσει πολλὰς ἡμέρας χωρὶς βασιλέως καὶ χωρὶς ἄρχοντος καὶ χωρὶς θυσίας καὶ χωρὶς ἀγάλματος καὶ χωρὶς ἐφὸδ καὶ θεραφείμ.
5Μετὰ ταῦτα θέλουσιν ἐπιστρέψει οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ καὶ θέλουσι ζητήσει Κύριον τὸν Θεὸν αὑτῶν καὶ Δαβὶδ τὸν βασιλέα αὑτῶν· καὶ θέλουσι φοβεῖσθαι τὸν Κύριον καὶ τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις.Σχετικά με το Copyright: