Μοιραστείτε

 

Ωσηέ 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, υἱοὶ Ἰσραήλ· διότι ὁ Κύριος ἔχει κρίσιν μετὰ τῶν κατοίκων τῆς γῆς, ἐπειδή δὲν ὑπάρχει ἀλήθεια οὐδὲ ἔλεος οὐδὲ γνῶσις Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.
2Ἐπιορκία καὶ ψεῦδος καὶ φόνος καὶ κλοπή καὶ μοιχεία ἐπλημμύρησαν, καὶ αἵματα ἐγγίζουσιν ἐπὶ αἵματα.
3Διὰ τοῦτο θέλει πενθήσει ἡ γῆ, καὶ πᾶς ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ θέλει λιποψυχήσει, μετὰ τῶν θηρίων τοῦ ἀγροῦ καὶ μετὰ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ· ἔτι καὶ οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης θέλουσιν ἐκλείψει.
4Πλήν ἄς μή ἀντιλέγῃ μηδεὶς μηδ᾿ ἄς ἐλέγχῃ τὸν ἄλλον· διότι ὁ λαὸς σου εἶναι ὡς οἱ ἀντιλέγοντες εἰς τὸν ἱερέα.
5Διὰ τοῦτο θέλεις ὀλισθήσει τὴν ἡμέραν, καὶ μετὰ σοῦ θέλει ὀλισθήσει καὶ ὁ προφήτης τὴν νύκτα, καὶ θέλω ἀφανίσει τὴν μητέρα σου.
6Ὁ λαὸς μου ἠφανίσθη δι᾿ ἔλλειψιν γνώσεως· ἐπειδή σὺ ἀπέρριψας τὴν γνῶσιν καὶ ἐγὼ ἀπέρριψα σὲ ἀπὸ τοῦ νὰ ἱερατεύῃς εἰς ἐμέ· ἐπειδή ἐλησμόνησας τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ σου, καὶ ἐγὼ θέλω λησμονήσει τὰ τέκνα σου.
7Καθὼς ἐπλήθυναν, οὕτως ἡμάρτησαν εἰς ἐμέ· τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς ἀτιμίαν θέλω μεταβάλει.
8Τρώγουσι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ μου καὶ ἔχουσι προσηλωμένην τὴν ψυχήν αὑτῶν εἰς τὴν ἀνομίαν αὐτῶν.
9Διὰ τοῦτο θέλει εἶσθαι, καθὼς ὁ λαός, οὕτω καὶ ὁ ἱερεύς· καὶ θέλω ἐπισκεφθῆ ἐπ᾿ αὐτοὺς τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ ἀνταποδώσει εἰς αὐτοὺς τὰς πράξεις αὐτῶν.
10Διότι θέλουσι τρώγει καὶ δὲν θέλουσι χορτάζεσθαι, θέλουσι πορνεύει καὶ δὲν θέλουσι πληθύνεσθαι· ἐπειδή ἐγκατέλιπον τὸ νὰ λατρεύωσι τὸν Κύριον.
11Πορνεία καὶ οἶνος καὶ μέθη ἀφαιροῦσι τὴν καρδίαν.
12Ὁ λαὸς μου ἐρωτᾷ τὰ ξύλα αὑτοῦ, καὶ ἡ ῥάβδος αὐτοῦ ἀποκρίνεται πρὸς αὐτόν· διότι τὸ πνεῦμα τῆς πορνείας ἐπλάνησεν αὐτοὺς καὶ ἐπόρνευσαν ἐκκλίνοντες ἀπὸ τοῦ Θεοῦ αὑτῶν.
13Θυσιάζουσιν ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων καὶ θυμιάζουσιν ἐπὶ τοὺς λόφους, ὑπὸ τὰς δρῦς καὶ λεύκας καὶ τερεβίνθους, διότι ἡ σκιὰ αὐτῶν εἶναι καλή διὰ τοῦτο αἱ θυγατέρες σας θέλουσι πορνεύσει καὶ αἱ νύμφαι σας θέλουσι μοιχεύσει.
14Δὲν θέλω τιμωρήσει τὰς θυγατέρας σας ὅταν πορνεύσωσιν οὐδὲ τὰς νύμφας σας ὅταν μοιχεύσωσι, διότι αὐτοὶ ἀποχωρίζονται μετὰ τῶν πορνῶν καὶ θυσιάζουσι μετὰ τῶν ἀσελγῶν· διὰ τοῦτο ὁ λαὸς ὁ ἀσύνετος θέλει κατακρημνισθῆ.
15Ἐὰν σύ, Ἰσραήλ, πορνεύῃς, τοὐλάχιστον ἄς μή ἀνομήσῃ ὁ Ἰούδας· μή ὑπάγετε λοιπὸν εἰς Γάλγαλα μηδ᾿ ἀναβαίνετε εἰς Βαὶθ-αὐὲν μηδὲ ὁμνύετε, Ζῇ ὁ Κύριος.
16Διότι ὁ Ἰσραήλ ἀπεσκίρτησεν ὡς δάμαλις ἀποσκιρτῶσα· τώρα θέλει βοσκήσει αὐτοὺς ὁ Κύριος ὡς ἀρνία ἐν τόπῳ πλατεῖ.
17Ὁ Ἐφραΐμ προσεκολλήθη εἰς τὰ εἴδωλα· ἀφήσατε αὐτόν.
18Τὸ ποτὸν αὐτῶν ξύνισεν· ὅλως ἐδόθησαν εἰς τὴν πορνείαν· οἱ ὑπερασπισταὶ αὐτῆς ὤ τῆς αἰσχύνης, ἀγαπῶσι τὸ Δότε.
19Ὁ ἄνεμος θέλει συσφίγξει αὐτήν ἐν ταῖς πτέρυξιν αὑτοῦ, καὶ θέλουσι καταισχυνθῆ διὰ τὰς θυσίας αὑτῶν.Σχετικά με το Copyright: