Μοιραστείτε

 

Ωσηέ 5

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀκούσατε τοῦτο, ἱερεῖς, καὶ προσέξατε, οἶκος Ἰσραήλ, καὶ δότε ἀκρόασιν, οἶκος βασιλέως· διότι πρὸς ἐσᾶς εἶναι κρίσις· ἐπειδή ἐστάθητε παγὶς ἐπὶ Μισπὰ καὶ δίκτυον ἡπλωμένον ἐπὶ τὸ Θαβώρ.
2Καὶ οἱ ἀγρεύοντες ἔκαμον βαθεῖαν σφαγήν· ἀλλ᾿ ἐγὼ θέλω παιδεύσει πάντας αὐτούς.
3Ἐγὼ ἐγνώρισα τὸν Ἐφραΐμ, καὶ ὁ Ἰσραήλ δὲν εἶναι κεκρυμμένος ἀπ᾿ ἐμοῦ· διότι τώρα πορνεύεις, Ἐφραΐμ, καὶ ἐμιάνθη ὁ Ἰσραήλ.
4Δὲν ἀφίνουσιν αὐτοὺς αἱ πράξεις αὐτῶν νὰ ἐπιστρέψωσιν εἰς τὸν Θεὸν αὑτῶν· διότι τὸ πνεῦμα τῆς πορνείας εἶναι ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ δὲν ἐγνώρισαν τὸν Κύριον.
5Καὶ ἡ ὑπερηφανία τοῦ Ἰσραήλ μαρτυρεῖ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ὁ Ἰσραήλ καὶ ὁ Ἐφραΐμ θέλουσι πέσει ἐν τῇ ἀνομίᾳ αὑτῶν· ὁ Ἰούδας ἔτι θέλει πέσει μετ᾿ αὐτῶν.
6Μετὰ τῶν ποιμνίων αὑτῶν καὶ μετὰ τῶν ἀγελῶν αὑτῶν θέλουσιν ὑπάγει διὰ νὰ ζητήσωσι τὸν Κύριον· ἀλλὰ δὲν θέλουσιν εὑρεῖ· ἀπεμακρύνθη ἀπ᾿ αὐτῶν.
7Ἐφέρθησαν ἀπίστως πρὸς τὸν Κύριον· διότι ἐγέννησαν τέκνα ἀλλότρια· τώρα δὲ εἷς μήν θέλει καταφάγει αὐτοὺς καὶ τὰς κληρονομίας αὐτῶν.
8Σαλπίσατε κερατίνην ἐν Γαβαά, σάλπιγγα ἐν Ῥαμά· ἠχήσατε δυνατὰ ἐν Βαὶθ-αὐέν· κατόπιν σου, Βενιαμίν.
9Ὁ Ἐφραΐμ θέλει εἶσθαι ἠρημωμένος ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ ἐλέγχου· μεταξὺ τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ ἐγνωστοποίησα τὸ βεβαίως γενησόμενον·
10οἱ ἄρχοντες Ἰούδα ἔγειναν ὡς οἱ μετατοπίζοντες ὅρια· ἐπ᾿ αὐτοὺς θέλω ἐκχύσει ὡς ὕδατα τὴν ὀργήν μου.
11Κατεδυναστεύθη ὁ Ἐφραΐμ, συνετρίβη ἐν τῇ κρίσει διότι ἐκουσίως ὑπῆγε κατόπιν προστάγματος·
12διὰ τοῦτο ἐγὼ θέλω εἶσθαι ὡς σαράκιον εἰς τὸν Ἐφραΐμ καὶ ὡς σκώληξ εἰς τὸν οἶκον Ἰούδα.
13Καὶ εἶδεν ὁ Ἐφραΐμ τὴν νόσον αὑτοῦ καὶ ὁ Ἰούδας τὸ ἕλκος αὑτοῦ, καὶ ὑπῆγεν ὁ Ἐφραΐμ πρὸς τὸν Ἀσσύριον καὶ ἀπέστειλε πρὸς τὸν βασιλέα Ἰαρείβ· ἀλλ᾿ οὗτος δὲν ἠδυνήθη νὰ σᾶς ἰατρεύσῃ οὐδὲ νὰ σᾶς ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τοῦ ἕλκους σας.
14Διότι ἐγὼ θέλω εἶσθαι ὡς λέων εἰς τὸν Ἐφραΐμ καὶ ὡς σκύμνος λέοντος εἰς τὸν οἶκον Ἰούδα· ἐγὼ, ἐγὼ θέλω διασπαράξει καὶ ἀναχωρήσει· θέλω λάβει, καὶ δὲν θέλει ὑπάρχει ὁ ἐλευθερῶν.
15Θέλω ὑπάγει, θέλω ἐπιστρέψει εἰς τὸν τόπον μου, ἑωσοῦ γνωρίσωσι τὸ ἔγκλημα αὑτῶν καὶ ζητήσωσι τὸ πρόσωπόν μου· ἐν τῇ θλίψει αὑτῶν θέλουσιν ὀρθρίσει πρὸς ἐμέ.Σχετικά με το Copyright: