Μοιραστείτε

 

Ωσηέ 6

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἔλθετε καὶ ἄς ἐπιστρέψωμεν πρὸς τὸν Κύριον· διότι αὐτὸς διεσπάραξε, καὶ θέλει μᾶς ἰατρεύσει· ἐπάταξε, καὶ θέλει περιδέσει τὴν πληγήν ἡμῶν.
2Θέλει ἀναζωοποήσει ἡμᾶς μετὰ δύο ἡμέρας· ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ θέλει μᾶς ἀναστήσει, καὶ θέλομεν ζῇ ἐνώπιον αὐτοῦ.
3Τότε θέλομεν γνωρίσει καὶ θέλομεν ἐξακολουθεῖ νὰ γνωρίζωμεν τὸν Κύριον· ἡ ἔξοδος αὐτοῦ εἶναι προδιατεταγμένη ὡς ἡ αὐγή· καὶ θέλει ἐλθεῖ πρὸς ἡμᾶς ὡς ὑετός, ὡς βροχή ὄψιμος καὶ πρώϊμος ἐπὶ τὴν γῆν.
4Τί νὰ κάμω εἰς σέ, Ἐφραΐμ; τί νὰ κάμω εἰς σέ, Ἰούδα; διότι ἡ καλωσύνη σας εἶναι ὡς νεφέλη πρωϊνή καὶ ὡς δρόσος ἐωθινή ἥτις παρέρχεται.
5Διὰ τοῦτο κατέκοψα αὐτοὺς διὰ τῶν προφητῶν· ἐφόνευσα αὐτοὺς διὰ τῶν λόγων τοῦ στόματός μου· καὶ αἱ κρίσεις σου θέλουσιν ἐξέλθει ὡς φῶς.
6Διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐχὶ θυσίαν· καὶ ἐπίγνωσιν Θεοῦ μᾶλλον παρὰ ὁλοκαυτώματα.
7Αὐτοὶ ὅμως ὡς ὁ Ἀδὰμ παρέβησαν τὴν διαθήκην· ἐν τούτῳ ἐφέρθησαν ἀπίστως πρὸς ἐμέ.
8Ἡ Γαλαὰδ εἶναι πόλις ἐργαζομένων ἀνομίαν, ἐνεδρεύουσα αἷμα.
9Καὶ ὡς στίφη ληστῶν παραμονεύοντα ἄνθρωπον, οὕτως ὁ σύλλογος τῶν ἱερέων φονεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ μέχρι Συχέμ· διότι ἔπραξαν αἰσχρά.
10Ἐν τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ εἶδον φρίκην· ἐκεῖ εἶναι ἡ πορνεία τοῦ Ἐφραΐμ· ὁ Ἰσραήλ ἐμιάνθη.
11Καὶ διὰ σέ, Ἰούδα, διωρίσθη θερισμός, ὅταν ἐγὼ ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ μου.Σχετικά με το Copyright: